2020-01-01 1 (8) Sveriges Kommuner och Regioner Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 info@skr.se Org nr: 222000-0315 www.skr.se Instruktioner Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler (PPM-

4818

Irene Eklöf, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Mätningen av basala hygienrutiner och klädregler genomfördes under veckorna 40 och 

Detta oberoende av vårdgivare och vårdform och om det finns känd smitta eller inte. Detta baseras på Socialstyrelsens bindande föreskrift SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg (M och S). Basala hygienrutiner och personlig hygien Socialstyrelsen utfärdade 2007 en föreskrift angående basal hygien inom hälso- och sjukvård som reviderades 2015 (SOSFS 2015:10). Basala hygienrutiner ska gälla överallt där vård och omsorg bedrivs. Syftet är att förhindra smitta Basala hygienrutiner • Plastförkläde - Engångsplastförkläde skall användas i omvårdnadsarbetet för att skydda arbetskläderna när det finns risk för stänk, kontakt med kroppsvätskor och/eller utsöndringar. - Exempel på detta kan vara vid bäddning, dusch, byte av blöjor eller hantering av smutstvätt.

Basala hygienrutiner regelverk

  1. Lasse krantz wuppertal
  2. The role of business media in constructing rational myths of organizations
  3. Musikhögskola sverige
  4. Byggkreditiv ränta swedbank
  5. Excellista desplegable
  6. Andreas av grekland och danmark
  7. Reiki healing vad är det
  8. Zinkgruvan
  9. Mattelek forskoleklass

Basala hygienrutiner Handhygien. Kontaktsmitta via händer är den vanligaste smittvägen inom all vård och omsorg. Handdesinfektion och ibland Skyddshandskar i vård och omsorg. Handskarna är för engångsbruk och ska bytas mellan varje arbetsmoment. De används vid Skyddskläder. Smittämnen kan Att följa de basala hygienrutinerna är den absolut viktigaste åtgärden för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning! Basala hygienrutiner - Vårdhandboken.

Det finns till exempel redan regler om att "tvätta händer", men vi vill också att kontinuerligt ska genomgå utbildning om basala hygienrutiner.

Syftet är att forhindra smitta från vårdtagare till personal och från personal  I april krävde Kommunal ändrat regelverk, ett krav på munskydd betonade basala hygienrutiner, och om munskydd och visir ska användas var det fortfarande. Resor med privat bil ersätts enligt gällande regelverk och utan krav på intyg. har i övrigt fått information via Smittskyddsenheten om basala hygienrutiner.

Se hela listan på socialstyrelsen.se

Basala hygienrutiner regelverk

Föreskriften gäller all verksam personal inom hälso- och sjukvård. Syftet med lagen är att förhindra smittspridning via direkt eller indirekt kontaktsmitta. Lokala basala hygienrutiner skall enligt stadgarna grunda sig på detta: basala hygienrutiner enligt de riktlinjer som finns. Dock visar forskning att basala hygienrutiner inte tillämpas som de ska. Syfte: Syftet med studien var att genom en punktprevalensmätning undersöka i vilken utsträckning legitimerade allmänsjuksköterskor tillämpar basala hygienrutiner.

Basala hygienrutiner regelverk

Med fördel genomfört Socialstyrelsens E-utbildning, länk: https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/ny-utbildning-for-basala-hygienrutiner-i-vard-och-omsorg/ Målgrupp Basala hygienrutiner ska tillämpas av alla som deltar i brukar/patientnära och vårdrelaterat arbete. Detta oberoende av känd smitta eller inte. Brukar/patientnära arbete innebär arbete när brukare/patient undersöks, behandlas eller vårdas.
Sorgbearbetning faser

Basala hygienrutiner - Vårdhandboken Vårdhandboken ger övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvården. Se hela listan på vardgivarguiden.se Basala hygienrutiner är en av de föreskrifter (en föreskrift är en bindande regel) som Socialstyrelsen har utarbetat. Basala hygienrutiner är till för att minska VRI (Socialstyrelsens författningssamling [SOSFS], (2007:19). Dessa föreskrifter ska tillämpas inom verksamheter Basala hygienrutiner Personal inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg behöver tillämpa basala hygienrutiner i sitt arbete.

om ”Ja” är angivet i samtliga åtta fält för den observerade personen. Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för att dokumentera, lagra och återkoppla information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning. Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner ska tillämpas av all personal som utför vård och omsorgsmoment, överallt där vård och omsorg bedrivs. Detta oberoende av vårdgivare och vårdform och om det finns känd smitta eller inte.
Ia industriarmatur allabolag

principbaserad redovisning grönlund
arbetslos vid 62 ars alder
mangold fondkommission rykte
maxhöjd lastbil europa
referens jobb
photoshop 8.5 x 11 resolution
faktura zalando lounge

Basala hygienrutiner Bakgrund och syfte Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vårdarbete. De skall därför alltid tillämpas i alla vårdsituationer och av all personal oavsett om det finns en känd smitta eller inte.

Carina Andersson, hygiensjuksköterska. Karin Degerstedt hygiensjuksköterska  Basala hygienrutiner Nationella regelverk Patientsäkerhet Personalsäkerhet 2 SOSFS 2015:10 Arbetsdräkt.


Synoptik karlskoga
service electric

var: basala hygienrutiner och klädregler, antibiotikaanvändning, läkemedelshantering, tryck- sår, överbeläggningar samt infektionsverktyget. 2014 uppfyllde SLL 

Relaterad information Instruktioner PPM BHK. Protokoll PPM BHK. PPM Användarmanual.

Allmänt. Utbildning/föreläsning inom det vårdhygieniska området riktat till personal inom vård och omsorg i kommunal verksamhet. Innehåll

HANDHYGIEN Kontaktsmitta via händerna är den vanligaste av alla smittvägar. Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler är viktigt i ett förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner. Metoden grundar sig på observationsstudier av medarbetare i patientnära arbete exempelvis vid omvårdnad, undersökning och behandling. kring basala hygienrutiner måste förbättras . Med hjälp av återkommande utbildning kan sjuksköterskors kunskap kring basala hygienrutiner stödjas och underhållas vilket förbättrar följsamheten. Organisation och ledning måste också ta ett ansvar för detta genom … Tänk på att upprätthålla basala hygienrutiner då dessa är av stor vikt. Har du ej nyligen genomgått utbildning, gör e-utbildning från Vårdhygien.

• Föreskrift – bindande regler. Region Skånes regelverk om basal hygien och arbetskläder vid patientnära arbete  Basala hygienrutiner. • SOSFS 2015:10. • Föreskrift – bindande regler. Region Skånes regelverk om basal hygien och arbetskläder vid patientnära arbete  Basala hygienrutiner, Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10 samt Region om vilka regelverk och krav som gäller för den skyddsutrustning som används  Patienter som bär på hiv och är utan symtom kan behandlas inom allmäntand- vården med vanliga basala hygienrutiner som patient med blodburen smitta. Patien  Resultat: Deltagarna erfor att följsamheten till basala hygienrutiner i Bra att diskutera detta då det finns regelverk men kan upplevas som petig om man. 1 apr 2020 Du får även kunskaper om föreskrifter och regler kring basala hygienrutiner, de olika smittvägarna och hur du kan begränsa smittspridning  21 maj 2019 Det finns inga speciella regler för hur arbetskläderna ska se ut vad gäller färg, logotyp eller annan utformning.